ניהול פרוייקטים

  • בחינת ועריכת מסמכי מכרז וכתבי כמויות
  • ניהול רכש (בדגש על בחינת חוזי רכש מורכבים)
  • פיקוח על ביצוע ועריכת חשבונות חלקיים וסופיים מול מזמין העבודה וקבלני משנה
  • מתן פתרונות הנדסיים במהלך ביצוע העבודה
  • בחינה והגשה של חריגים הנדסיים לחוזה
  • ניהול ומעקב אחר בקרת והבטחת איכות
דילוג לתוכן