ניהול פרוייקטים

חברת נתיב מספקת שירותי ניהול פרויקטים כאשר רואה לנגד עיניה את טובת הפרויקט ופועלת על בסיס שיתוף ושקיפות.
 
  • ניהול התכנון – בניית צוות מתכננים וניהולם בשלב התכנון
  • בחינת ועריכת מסמכי מכרז וכתבי כמויות
  • ניהול רכש (בדגש על בחינת חוזי רכש מורכבים)
  • פיקוח על ביצוע באתר העבודות
  • בדיקת חשבונות חלקיים וסופיים מול מזמין העבודה וקבלני משנה
  • בחינת  חריגים הנדסיים לחוזה
  • ניהול ומעקב אחר בקרת והבטחת איכות