ניהול חוזים, חריגים ושינויים

החוזים הקבלניים הם אבן יסוד ביחסים שבין קבלן ראשי למזמין העבודה, בין קבלן ראשי וקבלני המשנה מטעמו, והינם נר לרגלי החברות המנהלות, האמונות על הגשמת מטרות הפרויקט.
החוזים המצויים בתחום ההנדסה האזרחית הינם רבים ומגוונים, החל מחוזי רכש של חומר וציוד (העשויים להיות רחבי היקף ומורכבים), דרך הסכמי שותפות עם שותפים מקומיים וזרים, הנדרשים בימים אלה בפרויקטים רחבי היקף רבים הדורשים מומחיות ו/או איתנות פיננסית, דרך חוזי התקשרות עם ספקים, יועצים וקבלני משנה.
על פי רוב, החוזים המורכבים ביותר הינם חוזי התקשרות של קבלנים ראשיים, אשר גם להם פנים רבות – חוזי מדף, חוזי הספר האדום / הצהוב של פידיק (FIDIC) והכלאות יצירתיות ביניהם.
החוזים השונים, שמקורם, במקרים רבים, במכרזים ציבוריים אינם מותירים מרווח רב למו"מ, ולכן החשיבות הרבה שרואה חברת נתיב הנדסה וניהול בניהול החוזים על ידי צוות מיומן, מקצועי ומנוסה, המאפשר מיצוי מיטבי של זכויותיו של כל צד להסכם, ומתן כלים למקבלי ההחלטות לשלוט בחוזה, בתכולתו ובמרקם הזכויות והחובות שהוא מטיל על כל אחד מן הצדדים, באמצעות פרשנות מבוססת ושליטה ברזי החוזה ובפסיקה המשלימה.
הידע שמחזיקה חברת נתיב הנדסה בניהול חוזים והתקשרויות נובע מניסיון רב שנים ומצטבר של צוות הנהלת החברה הבכיר בניהול חוזים והתקשרויות בפרויקטי תשתיות תחבורה רחבי היקף ומורכבים בישראל, בפרויקטי תשתית אנרגיה ובחוזים קבלניים מגוונים.
לצוות נתיב הנדסה וניהול ידע נרחב בדיני החוזים והמכרזים ובניהול פרקטי וסדור של החוזים אל מול קבלנים ומזמיני עבודה.
נדבך מהותי נוסף בניהול חוזים והתקשרויות הוא ניהול החריגים (עבודות חריגות לכתב הכמויות או לתכולת העבודה החוזית) וניהול השינויים (תוספות ושינויים לתכולת העבודה החוזית) ומיצוי זכויות הצדדים בגין אלה.
לתביעות החריגים והשינויים לתכולת העבודה החוזית השפעה רבה על לוח הזמנים, לעיתים גם על שינוי שיטת הביצוע ולירידה בתפוקות הביצוע. לכל אלה, כמובן, השלכות כספיות.
חברת נתיב הנדסה וניהול רואה חשיבות רבה לנושא יישוב המחלוקות (Dispute resolution) ומיצוי השיח בין הצדדים ברמה ההנדסית המקצועית וברוח טובה והוגנת שמטרתה קידום הפרויקט מבלי לפגוע כלכלית בקבלן המבצע.
לחברת נתיב הנדסה וניהול ניסיון רב בניהול ויישוב מחלוקות הנדסיות והובלת מתווי והסדרי פשרה, גידור סיכוני הצדדים בהפיכת הסכם מדידה להסכם פאושלי ושלל פתרונות יצירתיים אחרים, וזאת לצד יישוב מחלוקות ממין זה בערכאות השונות (טריבונלים מקצועיים וערכאות שיפוטיות) בעת הצורך.
לחברת נתיב הנדסה וניהול ניסיון מצטבר עשיר בניהול התקשורת עם מזמיני עבודה וחברות ניהול תוך ניצול הידע הרב על האופן בו מתקבלות החלטות בגופים ציבוריים ומזמיני עבדוה מוסדיים.

שירותי החברה בתחום ניהול החוזים, החריגים והתביעות –

  • ניהול חוזים והתקשרויות (מול מזמין העבודה וקבלני משנה/ ספקים/ נותני שירותים) לרבות ניהול התקשרות עם מזמין העבודה וחברת הניהול.
  • פתרון משברים מול מזמין עבודה וקבלני משנה וניהול מו"מ בנושא תביעות קבלניות, חריגים ושינויים.
  • ליווי משפטי של פרויקטים וניהול משרדי עו"ד חיצוניים (לטיגטורים) בניהול תיקי תביעה בערכאות משפטיות / בוררות.
  • ייעוץ הנדסי ומשפטי אד הוק ומתן חוו"ד שנייה.
דילוג לתוכן